Serveis

SERRAT AUDITORS ofereix diferents tipus de serveis desenvolupats en els següents àmbits:

AUDITORIA

 • Auditoria de Comptes Anuals.
 • Auditoria de Compliment de Normativa.
 • Auditoria de Gestió.
 • Auditoria de Processos.
 • Auditoria de Subvencions.
 • Revisions Limitades.
 • Informes especials.
 • Certificacions de Fets Concrets.
 • Due Dilligence.

ASSESORAMENT COMPTABLE / FINANCER

 • Assessorament comptable permanent.
 • Assessorament en la implantació de plans sectorials.
 • Comptabilitat analítica.
 • Comptabilitat de costos.
 • Consolidació d’empreses.
 • Elaboració d’informes econòmic financers.
 • Valoracions d’empreses.

ASSESSORAMENT FISCAL

 • Assessorament fiscal permanent.
 • Planificació fiscal, nacional i internacional.

ASSESSORAMENT MERCANTIL / SOCIETARI

 • Organització i desenvolupament de processos de fusió d’empreses.
 • Organització i desenvolupament de processos d’escissió d’empreses.
 • Reestructuracions empresarials.

EN L’ÀMBIT DE L’EMPRESA FAMILIAR

 • Disseny i implantació de noves estructures.
 • Processos de successió.
 • Creació d’estructures Holdings.
 • Implantació i disseny de protocols familiars.