Novetats comptables 2020


A nivell comptable, ens trobem avui en dia a l’avantsala de l’entrada en vigor de nova normativa publicada per l’ICAC que entrarà en vigor als primers comptes anuals dels exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2020. Són les següents:

a) Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

Respecte a aquest projecte, el qual encara ha de ser aprovat i publicat al BOE, l’objectiu que persegueix és la modificació de el Pla General de Comptabilitat i de les seves disposicions complementàries per aconseguir l’adequada homogeneïtzació de la normativa comptable espanyola amb les normes internacionals, fent més comparable la informació financera i incorporar les millores introduïdes tant per la NIIF-UE 15 per comptabilitzar els ingressos pel lliurament de béns i la prestació de serveis, com per la NIIF-UE setembre per millorar la imatge fidel sobre la gestió dels instruments financers.

En relació als instruments financers, cal recordar que en l’actualitat el Pla General de Comptabilitat contempla les següents sis categories:

1. Préstecs i partides a cobrar.

2. Inversions mantingudes fins al venciment.

3. Actius financers mantinguts per negociar.

4. Altres actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys.

5. Inversions en el patrimoni d’empreses de el grup, multigrup i associades.

6. Actius financers disponibles per a la venda.

El projecte de reial decret les simplifica, agrupant-les en les tres categories següents:

1. Actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys.

2. Actius financers a cost amortitzat.

3. Actius financers a cost.

El canvi més rellevant, sense cap dubte, és la desaparició de la categoria d’ “Actius financers disponibles per a la venda” (valorats a valor raonable però amb canvis al Patrimoni Net). Aquesta categoria s’ha de reclassificar en la nova cartera d’ “Actius financers a valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys”.

Al traspassar els actius classificats com a disponibles per a la venda a actius amb canvis al compte de pèrdues i guanys, els ajustos per canvis de valor acumulats en el patrimoni net relacionats amb actius financers disponibles per a la venda s’han de reclassificar a l’inici de l’exercici d’aplicació de la reforma a un compte de Reserves.

D’altra banda, la definició de el terme “Valor raonable” queda determinat de la següent manera:

És el preu que es rebria per la venda d’un actiu o es pagaria per transferir o cancel·lar un passiu mitjançant una transacció ordenada entre participants en el mercat en la data de valoració. El valor raonable s’ha de determinar sense practicar cap deducció pels costos de transacció en què es pugui incórrer per causa d’alienació o disposició per altres mitjans. No tindrà en cap cas el caràcter de valor raonable el que sigui resultat d’una transacció forçada, urgent o com a conseqüència d’una situació de liquidació involuntària.

b) Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019 por la que se desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital.

El principal objectiu de la norma és desenvolupar els criteris de presentació en el balanç dels instruments financers (accions, participacions, obligacions, etcètera) en sintonia amb la Norma internacional de comptabilitat adoptada per la Unió Europea (NIC-UE 32) sobre aquesta matèria . Addicionalment, en la Resolució també s’aclareixen les nombroses implicacions comptables de la regulació mercantil de les societats de capital; per exemple, en matèria d’aportacions socials, operacions amb accions i participacions pròpies, aplicació del resultat, augment i reducció de capital, emissió d’obligacions, dissolució i liquidació, modificacions estructurals i canvi de domicili. La Resolució en cap cas pot modificar o contravenir el vigent règim mercantil d’aquestes operacions.