Mesures greus


Robert Serrat

El RD 596/2016, de 2 de desembre, sobre l’aprovació del sistema de subministrament immediat d’informació ha centrat aquests dies l’atenció dels medis en general, i en especial del sector empresarial. A l’ombra d’aquest Real Decreto però, i just en el mateix dia (2 de desembre), s’ha aprovat un Real Decreto-Ley (RDL 3/2016) de mesures tributàries urgents, en què es toquen dos punts molt sensibles de l’Impost sobre Societats: tractament dels deterioraments de cartera i límits per la compensació de Bases Imposables Negatives.

Fins a l’exercici 2012 els deterioraments de cartera registrats eren deduïbles a l’Impost sobre Societats. A partir dels exercicis iniciats en 2013, aquests deterioraments van passar a ser no deduïbles. Per tant, estàvem fins ara en situació en què una societat podia tenir registrats deterioraments de cartera dels 2 tipus, amb el  conseqüent perill d’errar en la confecció de la liquidació de l’Impost sobre Societats si no es portava un control exhaustiu i adequat d’aquests deterioraments.

Doncs bé, amb aquestes mesures d’urgència, el Govern Español obliga a una reversió obligatòria dels deterioraments deduïts en l’Impost sobre Societats d’abans de 2013 en un termini màxim de 5 anys tot i que la societat participada no hagi recuperat el seu valor. No n’hi havia prou amb aquesta mesura, ja prou bèstia i incoherent es miri com es miri, que va acompanyada de les següents consideracions (també obligatòries):

  • Si no es reverteix una quantitat superior, cada any com a mínim s’ha de revertir una CINQUENA part del deteriorament (independentment que la societat participada hagi pogut recuperar valor o no, com dèiem abans).
  • I ara bé la instrucció de baixesa moral indescriptible: l’aplicació és immediata i s’obligava a incloure ja, com a mínim, la CINQUENA part de la reversió en el pròxim pagament acompte de l’Impost sobre Societats de 20 de desembre de 2016. Un despropòsit basat en un afany recaudatori sense mesura. Finalment no serà així, ja que l’Agència Tributària ha publicat amb posterioritat una nota en què diu que no és d’aplicació al tercer pagament acompte perquè quan es va publicar ja s’estava dins del termini de presentació del propi pagament acompte… sense comentaris, pitjor impossible.

Respecte als nous límits per a la compensació de Bases Imposables Negatives:

Recordem que la Disposició Transitòria 34 de la LIS, aplicable només per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2015, fixava que les societats amb un Import Net de la Xifra de negocis entre 20 i 60 milions d’euros només podien compensar BINs amb el límit del 50% de la seva Base Imposable prèvia, i les societats que tenien un Import Net de la Xifra de superior a 60 milions d’euros només podien compensar BINs amb el límit del 25% de la seva Base Imposable prèvia.

Aquesta mesura, només aplicable per exercicis iniciats en 2015, amb l’entrada en vigor d’aquest Real Decreto-Ley, ES VEU PRORROGADA també per als exercicis iniciats en 2016, limitant, de nou, el dret legítim de les societats a poder compensar unes pèrdues obtingudes en èpoques de recessió econòmica (amb tot el patiment que aquest període ha comportat i segueix comportant).

Com sempre, les PIMEs, que representen el 99,88% del teixit empresarial espanyol, finançant la ineficiència d’un Estat i els seus governs.

ineficiencia