Responsabilitats de lideratge en qualitat


Robert Serrat

El lideratge és un requeriment clau dins l’engranatge del Control de Qualitat Intern de les firmes d’auditoria. Encara és més acusat en l’entorn d’una firma d’auditoria de mida petita, ja que en molts casos, en la mateixa persona poden recaure diferents tipus de lideratges.
Perquè una firma d’auditoria funcioni de manera efectiva, complint diligentment la normativa aplicable, necessita dotar-se d’un sistema de Control de Qualitat Intern que sigui la base del creixement i la millora constant de la organització. De la mateixa manera que un auditor comprova que el control intern dels seus clients és l’adequat i realitza proves de compliment específiques per obtenir l’evidència necessària, una firma d’auditoria, per gran o petita que sigui, també ha d’apostar per l’excel·lència en la implantació de polítiques adequades de qualitat que permetin assegurar processos d’auditoria òptims en cada encàrrec.
El sistema de control de Qualitat està integrat dins l’organigrama de la firma i adaptat a la pròpia organització. Formalment, els responsables de Control de Qualitat de la firma és bo que siguin designats per l’òrgan d’administració de la societat de manera col·legiada, així també com l’assignació de tasques a desenvolupar per cadascun d’ells.
Les funcions que pot desenvolupar un soci a efectes dels requeriments aplicables de Control de Qualitat Intern són: Soci Director, Revisor de Control de Qualitat, Líder d’Ètica i Responsable de Recursos Humans. El Soci Director és qui s’ha d’encarregar de vetllar perquè el sistema i les polítiques de Control de Qualitat de la firma funcionin adequadament, i fer seguiment de l’eficàcia de la tasca desenvolupada pels altres responsables de lideratge. El revisor de control de qualitat és qualsevol professional dins de la organització que compleixi els requisits pertinents per poder realitzar revisions de control de qualitat d’encàrrecs. El líder d’Ètica és aquella persona que té la responsabilitat de resoldre els conflictes d’ètica que es puguin produir dins la organització, també és responsable de mantenir i transmetre a la resta de la organització les polítiques d’ètica adoptades per la firma. La resta de socis i treballador han de tenir molt clar que qualsevol conflicte relacionat amb temes d’ètica (com poden ser temes d’independència, conflicte d’interessos, etc…), la persona que ha de resoldre i aconsellar sobre què cal fer en cada circumstància. Per últim, hi ha d’haver també un lideratge en Recursos Humans, que no és necessari que sigui un soci però en firmes petites és molt habitual, que s’ocupi de les polítiques i plans de formació establertes a l’empresa, la formació professional continuada dels auditors titulats, etc…
Tal com dèiem abans, aquestes funcions poden ser aglutinades pels socis de l’empresa, de forma equitativa, en casos de firmes de petita dimensió (2 a 5 socis), per tal de no carregar excessivament de volum de feina a un sòl soci, i obtenir una adequada segregació de funcions.
La figura del Soci Director és essencial, ja que apareix en molts casos, ja no tan sòls en la pròpia verificació que el sistema de Control de Qualitat de la firma és l’adequat, sinó que ajuda a resoldre conflictes que són responsabilitat d’altres lideratges. D’altra banda, en les firmes de petita dimensió, al solapar-se lideratges com els d’ètica i direcció, cal documentar de cada incidència de manera òptima, per tal de respectar l’adequada segregació de funcions.
És molt important que aquestes figures de lideratge estiguin molt ben identificades per tots els membres de la organització, de tal manera que qualsevol dubte, consulta o conflicte pugui ser resolt pels líders de forma ràpida i eficaç. El què es recomana és que cada any es faci una reunió amb tots els integrants de la firma per tal de comunicar l’estructura del sistema de Control de Qualitat Intern i les polítiques de qualitat de la firma, ja que degut a la rotació de personal dins els equips d’auditoria, és bo poder comunicar verbalment aquestes qüestions i no deixar-ho tot únicament per una lectura del Manual de Control de Qualitat Intern de la firma. Per altra banda, aquestes reunions són productives perquè el personal més experimentat de la firma pugui fer les seves aportacions, i que aquestes puguin arribar a ser incloses i implementades al propi sistema de Control de Qualitat.
En definitiva, és molt important per una firma promoure una elevada cultura interna de Qualitat, on la comunicació és l’eina fonamental per poder-la difondre. Tal com entenem el món de l’auditoria actualment, el Control de Qualitat és un dels pilars fonamentals en què ha de recolzar-se una firma d’auditoria.

curso_team_building_gestion_liderazgo_online

 

Article publicat a la revista l’Auditor (Num.74, novembre 2015)